Privacy & Disclaimer - Praktijk Wiersma

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Praktijk wiersma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zo veel mogelijk zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons binnen het Patient Service Center verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen van medicijnen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om uw medisch dossier te kunnen raadplegen. Praktijk wiersma zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden vestrekken, met uitzondering van hen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de dienstverlening, danwel hen die bij wet gemachtigd zijn de gegevens op te vragen. Alle medisch hulpverleners in de praktijk dienen het medisch beroepsgeheim na te leven.

Praktijk Wiersma streeft ernaar uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Echter, zij is niet verantwoordelijk voor nalatigheid danwel misbruik, diefstal of fraude door derden, of de schade die daaruit voortvloeit. Hoewel wij proberen de electronische uitwisseling zo veilig mogelijk te maken benadrukken wij nogmaals dat internet nooit volledig veilig is. Ook kan praktijk Wiersma niet verantwoordelijk gesteld worden voor enigerlei schade die het gevolg is van het niet tijdig behandelen van uw aanvraag. Het on-line contact is niet geschikt voor spoedgevallen.