MBOG BEROEPSCODE

MBOG BEROEPSCODE ORTHOMOLECULAIR* ZORGVERLENER; MBOG behandelaar genoemd

BEROEPSCODE

Het is en blijft een uitdaging een beroep in de gezondheidszorg zodanig te reglementeren, dat de persoonlijke vrijheid van de therapeut niet onnodig wordt beknot en anderzijds het belang van maatschappij en individuele patiënt, alsmede het aanzien van de beroepsstand, worden gewaarborgd. Deze "Beroepscode" verwacht van de arts, paramedicus of therapeut vooral een hoge ethische opvatting van zijn beroep, alsmede een grote mate van zelfdiscipline.

Degene, die niettemin getuige is van een ernstige overtreding van de bepalingen van deze Code, wordt verzocht dit -met nauwkeurige namen, data en andere gegevens schriftelijk te melden aan het Tuchtcollege van de MBOG. Na gedegen onderzoek zal bij ernstige bewezen overtredingen het bestuur niet aarzelen tot maatregelen over te gaan, voor zover althans de betreffende behandelaar onder de reglementen der MBOG valt.

ALGEMEEN

 • De MBOG behandelaar zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, er naar streven elke patiënt de meest adequate behandeling te geven.

 • De MBOG behandelaar zal de grenzen van zijn beroep ten opzichte van andere deskundigen, werkzaam op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen.

 • Hij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn beroep van handelingen en uitspraken welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.

 • De MBOG behandelaar zal zijn patiënten, dan wel cliënten naar beste vermogen behandelen en begeleiden, zonder aanzien des persoons. Hij zal feiten van vertrouwelijke aard aan hem toevertrouwd te allen tijde dienen te respecteren.

 • De MBOG behandelaar heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem tot spreken verplichten.

 • De MBOG behandelaar heeft de vrijheid om zijn levensovertuiging -ongeacht of deze van levensbeschouwelijke, politiek-ideologische of andere aard is- aan anderen blijk te geven, mits dit niet op een voor de patiënten hinderlijke wijze geschiedt en vooropgesteld dat dit hem er niet van weerhoudt elke patiënt, ongeacht diens levensovertuiging, de zorg te geven die voor deze het beste is en waarop deze recht kan doen gelden.

 • De MBOG behandelaar respecteert het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt zolang dit niet in strijd is met de Wet.

 • De MBOG behandelaar dient zijn kennis en vaardigheden op peil te houden volgens de normen en richtlijnen door de MBOG vastgesteld.

 • De MBOG behandelaar is persoonlijk volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij zijn praktijk uitoefent; onkunde geldt hierbij niet als verschoning.

 • De MBOG behandelaar zal, ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt, zich zodanig gedragen dat het vertrouwen in het beroep niet wordt geschaad.

 • De MBOG behandelaar erkent het recht op vrije geneeskundige keuze van de patiënt, hij dient echter wel informatie te geven om gevaarlijke keuzes van de patiënt te voorkomen.

 • Overeenkomstig de algemene medische ethiek dient de MBOG behandelaar zich te onthouden van het maken van reclame voor specifiek door hem behaalde genezingsresultaten (succesberichten) of te genezen ziekten.

 • Met name dient te worden vermeden dat de vertekening van de beeldvorming bij het publiek optreedt doordat bepaalde zaken of toestanden uit hun verband worden gerukt of te veel nadruk krijgen.

 • De MBOG behandelaar zal geen handelingen verrichten welke in strijd zijn met zijn beroepsethische opvattingen of met deze beroepscode.

 • De MBOG behandelaar zal geen opdracht aanvaarden die, noch een verzoek inwilligen dat, in strijd is met zijn medisch-ethische opvattingen of met de beroepscode die voor MBOG-behandelaren geldt.

 • In die gevallen waarin de beroepscode niet voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de MBOG behandelaar om in de geest hiervan te handelen.

 • De MBOG behandelaar oefent zijn praktijk uit onder zijn eigen naam, met vermelding van discipline, ook bij samenwerking in een groepspraktijk of centrum.

 • De MBOG behandelaar onderschrijft het Beroepsprofiel Orthomoleculair* Geneeskundige.

In relatie tot patiënten

De MBOG behandelaar zal in zijn behandelingen/advisering rekening houden met de levensbeschouwelijke opvattingen en het culturele patroon van de patiënt. Bij al zijn handelen zullen de belangen van de patiënt prevaleren. De MBOG behandelaar zal de vrije hulpverlenerkeuze van de patiënt eerbiedigen.

De MBOG behandelaar behoort de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt te respecteren. Hij heeft de plicht om samen met de patiënt gestalte te geven aan de preventie van ziekte, bevordering van de gezondheid en het herstel van de patiënt. Hieronder valt mede het verminderen van pijn, en het streven naar een zo goed mogelijke lichamelijke toestand bij ziekte of gebrek.

 • De MBOG behandelaar zal de patiënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger, op diens verzoek, op een voor hem begrijpelijke wijze op de hoogte stellen van het doel van de therapie en de wijze waarop deze wordt toegepast.
 • Het bovenstaande geldt ook voor eventuele wijzigingen in de behandeling.
 • De behandeling maakt geen inbreuk op de integriteit en de autonomie van de patiënt:
  • Er wordt in principe geen druk uitgeoefend op de patiënt, de hulpverlener adviseert slechts.
  • Alle handelingen zijn erop gericht de patiënt zo goed en zo snel mogelijk onafhankelijk te maken of te houden van de hulpverlener.
 • De patiënt wordt als gelijkwaardig bejegend.
 • De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt wordt gerespecteerd.
 • De patiënt heeft het recht om een andere hulpverlener te consulteren.
 • De hulpverlener houdt rekening met de levensbeschouwing van de patiënt.
 • De MBOG behandelaar past in principe alleen behandelingen toe waarvoor de patiënt (na voldoende te zijn geïnformeerd) toestemming heeft gegeven.
 • De MBOG behandelaar tracht een dusdanige vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen, zodat deze eventuele problemen of onvrede met de behandeling kan uiten.
 • De patiënt kan te allen tijde de behandeling stopzetten, en de MBOG behandelaar zal het recht van de vrije hulpverlenerkeuze aan de zijde van de patiënt eerbiedigen. Hierbij mag ervan worden uitgegaan dat de patiënt die van hulpverlener wil veranderen, dit voornemen kenbaar maakt.
 • De MBOG behandelaar is gebonden aan het beroepsgeheim overeenkomstig de algemene medische ethiek.

KENNIS

De MBOG behandelaar dient - naast zijn kennis uit zijn specifieke bronnen (reguliere voedingsgeneeskunst) - voldoende kennis te bezitten van de anatomie, fysiologie, pathologie van het menselijk lichaam en van de klinische (fysische) diagnostiek. Voor een verantwoorde praktijkuitoefening dient de MBOG behandelaar niet alleen een bepaalde geneeskundige basiskennis op Hbo/WO niveau te bezitten, maar ook in mogelijk meerdere facetten van de orthomoleculaire geneeskunst voldoende theoretisch en praktisch geschoold en vakbekwaam te zijn en te blijven.

GEDRAGSREGELS

De MBOG behandelaar onderwerpt zich vrijwillig aan ethische gedragsregels voor zijn praktijk, zoals die in de Beroepscode volgens internationale normen voor de gekwalificeerde beroepsstand zijn vastgesteld.

AANSPRAKELIJKHEID MBOG

De MBOG aanvaardt geen klachten voor praktijken, diagnostieken, geneeswijzen en andere diensten waarvoor de MBOG geen registratie aan de betreffende zorgverlener heeft verleend.

*Naast orthomoleculair worden hier tevens de aanvullende disciplines binnen MBOG bedoeld, zoals kPNI, DNA, Integrative Medicine, Functional Medicine, Leefstijl-, Natuurgeneeskundige behandelaren.

 

 

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 030-2254713 Neem contact op